• รวมกฎหมายเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
 • พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ.2522 (ฉบับสมบูรณ์)
 • พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ.2543 (ฉบับสมบูรณ์)
 • คำพิพากษาศาลฎีกาเกี่ยวกับ พ.ร.บ.อาคารชุด
 • คำพิพากษาศาลฎีกาเกี่ยวกับ อาคารชุด
 • คำพิพากษาศาลฎีกาเกี่ยวกับ หมู่บ้านจัดสรร
 • คำพิพากษา / คำสั่ง ศาลปกครองสูงสุด
          เกี่ยวกับ อาคารชุด / หมู่บ้านจัดสรร
       THAI ASSET GROUP เชี่ยวชาญด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ บริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ ด้วยมาตรฐานในระดับสากล มีวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกล สร้างสรรค์สังคม เพิ่มคุณภาพชีวิต เสริมสร้างภาพลักษณ์ของโครงการ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทรัพย์สิน พัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ มีการบริหารจัดการที่เป็นระบบ มีคุณธรรม โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
       ธุรกิจที่ให้บริการ : ที่ปรึกษาโครงการอสังหาริมทรัพย์ จดทะเบียนอาคารชุด จดทะเบียนหมู่บ้านจัดสรร บริหารอาคารชุด บริหารหมู่บ้านจัดสรร ตัวแทนด้านการตลาด ซื้อ ขาย ให้เช่า อบรม/สัมมนาเกี่ยวกับธุรกิจอสัหงริมทรัพย์และบริการด้านกฎหมาย


 • Management Project Reference

 • ถาม - ตอบ ปัญหาอาคารชุด
 • ถาม - ตอบ ปัญหาหมู่บ้านจัดสรร
 • อบรม / สัมมนา หลักสูตร
  บริหารอาคารชุด / หมู่บ้านจัดสรร
 • บริการ ซื้อ / ขาย / เช่า ที่ดิน / บ้าน / คอนโด
 • ผู้ประกอบการ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์